Fundacja Era Dialogu

logo era kobiet napis

 

Zarząd Fundacji 
Prezes Magdalena Chałat 
W-ce prezes Dorota Chałat

 

Celem działania fundacji jest realizacja zadań sfery publicznej zawartych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w tym zwłaszcza w zakresie:
a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) wzmocnienia roli i znaczenia kobiet w rozwoju społeczności lokalnych;
c) działalność charytatywna, dobroczynność;
d) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
e) podejmowanie działań na rzecz grup dyskryminowanych i przeciwdziałanie dyskryminacji w tym działań m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym;
f) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego;
h) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
i) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym m.in. promowanie i popularyzacja kultury lokalnej, lokalnych tradycji i artystów;
j) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
k) promocja i organizacja wolontariatu;
l) ochrona i promocja zdrowia oraz popularyzacja zdrowego stylu życia.