Konkurs Kobieta Regionu koszalińskiego 2018

Regulamin konkursu Kobieta Regionu koszalińskiego 2018

§ 1


Organizatorami konkursu jest Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie

§ 2


Celem konkursu jest wyróżnienie i wspieranie aktywności Kobiet w Koszalinie i w regionie koszalińskim.

§ 3


Warunki uczestnictwa

1. Uczestniczkami konkursu mogą zostać kobiety urodzone, zamieszkałe lub prowadzące aktywną działalność na terenie Koszalina i powiatów: koszalińskiego, szczecineckiego, kołobrzeskiego, wałeckiego, sławieńskiego, choszczeńskiego, białogardzkiego, drawskiego, świdwińskiego.

2. W konkursie biorą udział kobiety (w kategoriach I-III) zgłaszani przez:
a) osoby z ich środowiska, znające specyfikę ich działań,

b) osoby doceniające ich trud w działalność na rzecz lokalnego środowiska,

c) samą kandydatkę lub kandydata.

3. Nagroda specjalna dla mężczyzny w IV kategorii przyznawana jest na podstawie obserwacji lokalnego środowiska przez organizatorki konkursu na wniosek współpracowników  kandydata.

4.Warunkiem dopuszczenia zgłoszenia jest poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1.

a) każda osoba zgłaszająca musi wypełnić formularz dotyczący swojej osoby lub osoby trzeciej zgodnie z prawdą,

b) członkinie Komitetu Organizacyjnego Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie oraz/lub partnerzy dokonują weryfikacji danych i przekazują poprawnie wypełnione i zweryfikowane formularze Kapitule konkursu.


4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodzin członków kapituły.

§ 4

Zasady przyznawania nagród

1. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach:
I Biznes
II Aktywność społeczna
III Działalność w administracji i sferze publicznej

IV Równość i różnorodność- nagroda specjalna dla mężczyzny wspierającego kobiety i działającego w myśl równouprawnienia w swojej działalności przyznawana przez organizatorki.( nie głosuje Kapituła)

2. Kryteria poszczególnych kategorii:

 Kategoria I- BIZNES, dla kobiet: 
• prowadzących z sukcesem własną działalność gospodarczą lub pełni funkcję kierowniczą od minimum 2 lat
• stale rozwijającej swoje kompetencje zawodowe
• stosujących nowatorskie metody zarządzania czy też marketingu zapewniające sukces rynkowy

• działających zgodnie z zasadami równouprawnienia.

Kategoria II- AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA- dla kobiet, których:
• praca zawodowa lub wolontariat skupia się na sferze społecznej
• działalność ma charakter lokalny
• efektem aktywności jest pomoc i wsparcie różnych środowisk i grup społecznych, szczególnie narażonych na dyskryminacje lub wykluczenie społeczne


Kategoria III- DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI I SFERZE PUBLICZNEJ- dla kobiet, które:
• pełnią funkcję publiczną w organach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej
• działalność w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju regionu, miejscowości lub jej mieszkańców
• aktywnie wspiera inicjatywy lokalnych organizacji kobiecych


Kategoria IV- RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ- nagroda specjalna przyznawana przez organizatorki dla mężczyzny: 
• aktywnie wspierającego lokalne inicjatywy na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
• pracodawcy, który wprowadza standardy zarządzania związane z różnorodnością np.: wprowadza elastyczny czas pracy dla kobiet wychowujących małe dzieci; awansuje kobiety i mężczyzn na podstawie obiektywnej oceny wyników pracy
• pracodawcy, który zachowuje równowagę w obsadzaniu stanowisk kierowniczych ze względu na płeć (50% kobiet na stanowiskach kierowniczych)
• odbieranego jako człowiek łamiący stereotypy związane z dyskryminacją kobiet


5. Zgłoszeni kandydaci powinni spełniać przynajmniej dwa kryteria w wybranej kategorii.

§ 5


Termin i warunki nadsyłania formularzy zgłoszeniowych.


1. Formularze zgłoszeniowe można przesłać elektronicznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o dołączenie zdjęcia, które będzie mogło być użyte w prezentacji podczas ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3. kwietnia 2018r. Decyduje data wpływu. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

§ 6


Zasady przyznawania nagród

1. Członkinie Komitetu Organizacyjnego Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie oraz/lub partnerzy dokonują weryfikacji danych i przekazują poprawnie wypełnione i zweryfikowane formularze Kapitule konkursu. Konieczne jest wystąpienie przynajmniej dwóch kryteriów (paragraf 4) 
1. Wśród poprawnie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych Kapituła Konkursowa składająca się z laureatów poprzednich edycji konkursu, wybierze laureatów poszczególnych kategorii.
2. Każdy członek kapituły wybiera spośród nadesłanych zgłoszeń 3 kandydatki w każdej kategorii. Każdemu zgłoszeniu w danej kategorii przyznaje od 1 do 3 punktów.
3. Kandydatka, która otrzyma największą ilość punktów w danej kategorii zostanie laureatką.
4. W przypadku, gdy kilka kandydatek otrzyma jednakową ilość punktów, o wyborze laureatki decyduje Przewodniczący Kapituły, którego wybiera Kapituła Konkursowa spośród swoich członków.
5. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Laureatki poszczególnych kategorii oraz zwycięzcy nagrody specjalnej zostaną poinformowani o przyznanych wyróżnieniach  co najmniej jeden dzień przed  ogłoszeniem wyników przez organizatorów .
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 14 kwietnia 2018 roku. podczas VI Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie.

Formularz konkursowy 2018